Wednesday, April 28, 2010

സര്‍വേശ്വരനെക്കുറിച്ചൊരു ധ്യാനം

139 - ആം സങ്കീര്‍ത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാന്‍ ചെയ്ത ഒരു ധ്യാന പ്രഭാഷണം കേള്‍ക്കുക.


139 - ആം സങ്കീര്‍ത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാന്‍ എഴുതി ആലപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം കേള്‍ക്കുക.

 
tZhm \o F¶pÅs¯
tim[\ sNbvXnSp¶p 
F¶mtemN\sbms¡bpw 
Zqsc \n¶dnbp¶p 

\n¶mXvamhns\ Hfn¨p Rm³ 
FhntSt¡mSnt¸mIpw 
\n³ Xncpk¶n[n hn«p Rm³ 
FhnsS adªncn¡pw  
kzÀK¯nte¡p Ibdnbm 
\obhnsSയുണ്ട്
]mXmf¯nend§nbmepw
\obhnsSയുണ്ട് 

F³ amXmhn¶pZc¯n 
Fs¶ sa\ªp \o 
]nWvVmImcambncp¶t¸mÄ 
\n³ I¬IÄ ZÀins¨s¶
AXnibamÀ¶ \n³ krjvSn Rm³ 
F¶dnªp tZhm
\µn ItcänSp¶nXm Rm³ 
\n³ k¶n[m\¯nÂ

temIkrjvSn¡pw apt¼
FÃmadnªp 
\o kÀhhpw \n³ alm{KÙaXn 
BteJyambncp¶p
ssZhta \n³ Nn´IÄ 
F{X L\ambh 
F®nbmtem aWenepw 
A[nIamWh

ssZhta ]cntim[ns¨³ 
lrZbs¯bdntbWta 
Fs¶ \¶mb v]co£ns¨³ 
\n\hpIfdntbWta
hyk\¯n³ amÀKsa¶neptണ്ട
F¶p ]co£n¨v 
imizXamb amÀK¯n¦Â 
Fs¶ \S¯Wta

Read a meditation of psalm 139 in English here.

No comments: